Classroom Pronunciation Reductions Grammar Conversation Reading Listening Vocabulary Activities Videos
Idioms Slang Acronyms Phonics Portmanteau Words Handwriting Alphabet Surveys Tests
Holidays Movies Everyday Environment Learning News Places Flashcards Study Literacy
World America History Drive Education Teaching Dictionary Resources About Contact
 
China
 
News Words - China

Learn to correctly pronounce difficult world places and names in the news. Use phonetic spelling to pronounce news words from China.
Afghanistan Albania Algeria Angola Argentina Armenia Australia Austria Azerbaijan Bahamas
Bahrain Bangladesh Belarus Belgium Belize Benin Bhutan Bolivia Bosnia Botswana
Brazil Brunei Bulgaria Burkina Faso Burma Myanmar Burundi Central African Republic Cambodia Cameroon Canada
Cape Verde Chad Chile China Colombia Comoros Congo Congo Kinshasa Costa Rica Croatia
Cuba Cyprus Czech Republic Denmark Djibouti Dominica Dominican Republic East Timor Ecuador Egypt
El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Ethiopia Fiji Finland France French Polynesia Gabon
Gambia Georgia Germany Ghana Greece Grenada Guatemala Guinea Guinea Bissau Guyana
Haiti Honduras Hong Kong Hungary Iceland India Indonesia Iran Iraq Ireland
Israel Italy Ivory Coast Jamaica Japan Jordan Kazakhstan Kenya Kosovo Kuwait
Kyrgyzstan Laos Latvia Lebanon Lesotho Liberia Libya Lithuania Luxembourg Macedonia
Madagascar Malawi Malaysia Maldives Mali Malta Mauritania Mauritius Mexico Moldova
Monaco Mongolia Montenegro Morocco Mozambique Namibia Nauru Nepal Netherlands New Zealand
Nicaragua Niger Nigeria North Korea Norway Oman Pakistan Palau Palestinian Panama
Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Puerto Rico Qatar Romania Russia
Rwanda Saint Lucia Saint Vincent Samoa Sao Tome Saudi Arabia Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone
Singapore Slovakia Slovenia Solomon Islands Somalia Somaliland South Africa South Korea South Sudan Spain
Sri Lanka Sudan Suriname Swaziland Sweden Switzerland Syria Taiwan Tajikistan Tanzania
Thailand Tibet Togo Tonga Trinidad Tunisia Turkey Turkmenistan Uganda Ukraine
United Arab Emirates United Kingdom United States Uruguay Uzbekistan Vanuatu Venezuela Vietnam Yemen Yugoslavia
Zaire Zambia Zanzibar Zimbabwe
News Words
English Spelling
Phonetic Spelling
AI WEIWEI
EYE WAY WAY

AN JUN
AHN JWEEN

BAO TONG
BAH-OH TAWNG

BEIJING
BAY-JEENG

BO XILAI
BOH SHEE L-EYE

CAO GANGCHUAN
(TS)-AH-oh GAHNG- CHWAHN

CHAN BINGDE
CHAHN BEENG-DUH

CHEN KAIGE
CHUHN K-EYE GUH

CHEN DEMING
CHUHN DUH MEENG

CHEN XITONG
CHUHN SHEE TAWNG
News Words
English Spelling
Phonetic Spelling
CHEN YONGLIN
CHUHN YAWNG LEEN

CHEN YUNLIN
CHUHN YOON LEEN

CHEN ZHENGXIANG
CHUHN JUHNG SHAHNG

CHEN ZIMING
CHUHN ZEE MEENG

CHEN, GUANGCHENG
CHUHN GWAHNG CHUHNG

CHI HAOTIAN
CH-ERR HOW TEE-EHN

CUI TIANKAI
SWAY TEE-EHN K-EYE

DAI XUEZHONG
D-EYE SHWEH JAWNG

DAI BINGGUO
D-EYE BEENG GWOH

DENG XIAOPING
DUH-NG SH-HOW PEENG
News Words
English Spelling
Phonetic Spelling
DIAOYU
dee-AH-OH yoo

DING GUIZIONG
DEENG GWAY JAWNG

DU QINGLIN
DOO CHEENG LEEN

FALUN GONG
fah-loon GOONG

FEI JUNLONG
FAY JWEHN LAWNG

FONG FUMING
FAWNG FOO-MEENG

FU QUANYOU
FOO CHWAHN YOH

GAO QIANG
GAH-OH CHEE-AHNG

GAO XINGJIAN
GAH-OH SHING JEHN

GAO YAOJIE
GAH-OH YAH-OH JEE

GAO YU
GAH-OH YOO

GAO ZHAN
GAH-OH JAHN

GAO ZHISHENG
GAH-OH JIH-SHUHNG

GUIZHOU
GWEE-JOH

GUO BOXIONG
GWOH BOH SHAWNG

HAINAN
H-EYE-NAHN

HE DEPU
HUH DUH-POO

HE JINGQING
HUH JEENG-CHEENG

HE XINTONG
HUH SHEEN TAWNG

HSING HSING
SHEENG SHEENG

HU JIA
HOO JYAH

HU JINTAO
HOO JIHN-(TAH-OH)

HUANG JU
HWAHNG JOO

HUBEI
HOO BAY

HUI LIANGYU
HWAY LYAHNG YOO

JI SHENGDE
JEE SHUHNG DUH

JIA CHUNWANG
JYAH CHOON WAHNG

JIA QINGLIN
JYAH CHEENG-LEEN

JIA YOULING
JYAH YOH-LEENG

JIANG ZEMIN
JAHNG zuh-MEEN (g)

JIANGXI
jee-YAHNG SHEE

JIN RENQING
JIHN REHN-CHIHNG

JING ZHIYUAN
JEENG JEHR-YOO-EHN

LAI KWONG-KEUNG
L-EYE KWAHNG KEHRNG

LI PENG
LEE PUHNG

LI XI
LEE SHEE

LI XIANNIAN
LEE SHYEHN YEHN

LI ZHAOXING
LEE JAH-OH SHEENG

LI FANGPING
LEE FAHNG PEENG

LI FUXIANG
LEE FOO SHAHNG

LI GUANGQIANG
LEE GWAHNG CHAHNG

LI HONGZHI
LEE HAWNG ZHEHR

LI JINAI
LEE JEEN EYE

LI KEQIANG
LEE KUH CHAHNG

LI LANQING
LEE LAHN CHEENG

LI QINGHUA
LEE CHIHNG HWAH

LI XIELIN
LEE SHIH LEEN

LIANG GUANGLIE
LYAHNG GWAHNG LAY

LING LING
LEENG LEENG

LIU GUIJIN
L-YOO GWAY-JEEN

LIU XIAOBO
L-YOO SH-HOW-BOH

LIU YAPING
LYOO YAH PEENG

LONG YONGTU
LAWNG YAWNG TOO

LU GUOZENG
LOO GWOH TZUHNG

LUI XIA
L-YOO SH-YAH

MA ZHAOXU
MAH JAH-OH SHOO

MAO ZEDONG
MAH-OH DZEH-DUHNG

MEI XIANG
MAY SH-YAHNG

MENG JIANZHU
MUHNG JAHN-ZHOO

MENG WANZHOU
muhng wahn-JOH'

MENG XUENONG
MUHNG SHWAY NAWNG

NIE HAISHENG
NEE-ah H-EYE-SHUHNG

NING FUKUI
NEENG FOO-KWAY

PENG MING
PUHNG MEENG

QIAN QICHEN
CHEHN CHEE-CHUHN

QIAO ZONGHUAI
CHOW TSOONG Y

QIN HUASAN
CHEEN HWAH-SOON

QIN QUANGGUANG
CHEEN KWAHNG GWAHNG

QIN YONGMIN
CHEEN YAWNG-MEEN

SHEN GUAFANG
SHUHN GWAH FAHNG

SHENZHOU
SHUHN-JOH

SHI GUANG-SHENG
SHEHR GWAHNG SHUHNG

SONGHUA
SOONG HWAH

SUN LAIYAN
SOON LAY-YAHN

SUN WEIBANG
SOON WAY BAHNG

SUN YUXI
SOON YOO-SHEE

SUN ZHENYU
SOON JUHN YOO

TANG JIAXUAN
TAHN(g) JAH SHWAHN

TIAN TIAN
T-YEHN T-YEHN

TIANYONG, JIANG
JAHNG tee-ehn-YAWNG

WAN YANHAI
WAHN YAHN H-EYE

WANG BAOSEN
WAHNG BOW SUHN

WANG BINGZHANG
WAHNG BEENG JAHNG

WANG CE
WAHNG (t)SUH

WANG DAN
WAHNG DAHN

WANG DAOHAN
WAHNG DOW-HAHN

WANG GUANGYA
WAHNG GWAHNG-YAH

WANG JUNTAO
WAHNG JOON TAH-OH

WANG QISHAN
WAHNG CHEE SHAHN

WANG TINGJIN
WAHNG TEEN-JEENG

WANG XUEBING
WAHNG SHWEH BEENG

WANG YI
WAHNG YEE

WANG YOUCAI
WAHNG YOHTS-EYE

WANG, LIXIONG
WAHNG LEE-SHAWNG

WEI JINGSHENG
WAY JEENG SHUHNG

WEN JIABAO
WUHN JEE-AH BAH-OH

WENSHENG, LUI
lee-OO wuhn-shuhn(g)

WU BANGGUO
WOO BAHNG GWOH

WU DAWEI
WOO DAH-WAY

WU JIANMIN
WOO JAHN MEEN

WU RUOJIE
WOO RAW JEH

WU YI
WOO YEE

XI JINPING
SHEE JEEN-PEENG

XIAN
SHEE-AHN

XIANG HUAICHENG
SHEHNG WHY-CHUHNG

XINHUA
SHEEN HWAH

XINSHIDAI
SHEEN-shehd-EYE

XIONG GUANGKAI
SHAWNG GWAHNG K-EYE

XU CAIHOU
SHOO TS-EYE HOH

XU GUANGQI, PAUL
PAWL SHOO GWANG-CHEE

XU JIANGXIONG
SHOO JAHNG SHAWNG

XU KUANGDI
SHOO KWAHNG DEE

XU WENLI
SHOO WUHN-LEE

YAN JIAQI
YEHN JAH CHEE

YAN PENG
YEHN PUHNG

YANG JIANLI
YAHNG JAHN LEE

YANG JIECHI
YAHNG jee-uh-CHERR

YANG LIWEI
YAHNG LEE WAY

YAO ZHENXIAN
YAH-OH JUHN SHAHN

YIN DAKUI
YEEN DAH-KWAY

YU ZHENGSHENG
YOO JUHNG SHUHNG

YUAN JIE
yoo-AHN JEE-eh

ZENG PEIYAN
DZ-UHNG PAY YAHN

ZENG QINGHONG
DZ-UHNG CHEENG-HAWNG

ZHANG JINCHENG
JAHNG JIHN CHUHNG

ZHANG BAOMING
JAHNG BOW-MEENG

ZHANG DEJIANG
JAHNG DUH-JYAHNG

ZHANG HONGBAO
JAHNG HAWNG-BOW

ZHANG QIYUE
JAHNG CHEE YOO-WEH

ZHANG WENKANG
JAHNG WUHN-KAHNG

ZHANG YESUI
JAHNG YAY-SOO

ZHANG ZUHUA
JAHNG ZOO-HWAH

ZHAO YAN
JAH-OH YAHN

ZHAO ZIYANG
JAH-OH ZEE YAHNG

ZHENG SILIN
JUHNG SUH-LEEN

ZHOU ENLAI
JOH EHN L-EYE

ZHOU WENZHONG
JOH WUHN JAWNG

ZHOU XIAOCHUN
JOH SHAH-OO CHUHN

ZHU BANGZAO
JOO BAHNG TS-HOW

ZHU RONGJI
JOO RAHNG-JEE

ZHU CHENGHU
JOO CHUHNG HOO

ZHU XIAOHUA
JOO SHAH-OH HWAH

ZOU JINGMENG
TSOH CHEENG MUHNG
Source: Voice of America
 
 
More Pronunciation
American English Pronunciation

Learn how to pronounce the 44 sounds of English. These lessons are arranged in two sections, vowels sounds and consonant sounds. Each lesson has a video and audio practice for each sound.
American English Phonics

Learn the sounds of vowel and consonant combinations. Match the vowels (A,E,I,O,U) with the consonants (B,D,G,M,N,P,R,T,W,Y) to form words with the same sounds. Pictures included to make understanding easier. Great pages for kids.
 
 
 
Search Fun Easy English
 
 
 
 
About    Contact    Copyright    Resources    Site Map